Ang pagtabok sa utlanan sa US-Mexico ngadto sa Tijuana